Sri Sri Guru-Gaurangau jayatah!

News from Brazil
Sri Krishna Janmastami Celebrations and
our German Godbrother

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Shakti Ashram, Set 2004

webpage by Ishanandini Devi Dasi

Page 1 | Page 2 | Page 3 | Page 4 | Page 5

His Holiness Sripad Bhakti Vijay Trivikram Maharaj, Bhuvan Mohan Prabhu, Rohini Shakti Didi and other Brazilian devotees in the garden of the Ashram

A candy cake for Krishna: Deva Bandhu Prabhu and Lalita Didi.

Small photo: Lochanananda Prabhu, cook and friend of all, Rohini Didi and Mahadeva Prabhu.

Arjuna Prabhu, Sripad B.V. Trivikram Maharaj and Bhuvana Mohan Prabhu

Arrival of Achintya Madhava Prabhu, our Godbrother from Germany

 Back to Page 4

Sri Chaitanya Sridhar Govinda Seva Ashram
Krishna Shakti Ashram, P.O. Box 386
Campus do Jordo, So Paulo, Brazil
Phone: (12) 3663- 3168
Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip:
http://www.scsmath.com/