All glories to Sri Guru and Sri Gauranga


Disappearance of

Om Vishnupad Paramahamsa Parivrajakacharyya-varyya
Astottara-sata Sri Srila Bhakti Raksak
Sridhar Dev-Goswami Maharaj

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip, 22 July 2009
Photos: Nimai Chandra Prabhu and Divya Shakti Devi Dasi
Early morning at Srila Guru Maharaj Srila Bhakti Raksak Sridhar Dev-Goswami Maharaj's Samadhi Mandir 'The Temple of Union in Separation', Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip.
Mangal Aratik to the presiding Deities of the Math: Sri Sri Guru Gauranga Gandharva Govindasundarjiu.
Decorations principally of white flowers and mango leaves, in preparation for the day's festival.

Sri Chaitanya Saraswat Math, Nabadwip
http://scsmath.com
| Main Centres | What's New?